FANDOM


Naty (ネイティ Neiti) là Pokémon song hệ Siêu linh/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Naty tiến hóa thành Natio ở cấp độ 25.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.