FANDOM


Natio (ネイティオ Neitio) là Pokémon song hệ Siêu linh/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Natio là dạng tiến hóa của Naty.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.