FANDOM


Nassy (ナッシー Nasshī) là Pokémon song hệ Cỏ/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nassy là dạng tiến hóa của Tamatama.

Nassy hình thái Alola (アローラナッシー Arōra Nasshī) là một hình thái địa phương song hệ Cỏ/Rồng của Nassy ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.