FANDOM


Namazun (ナマズン Namazun) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Namazun là dạng tiến hóa của Dojoach.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.