FANDOM


Namakero (ナマケロ Namakero) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Yarukimono ở cấp độ 18 và sau đó tiến hóa thành Kekking ở cấp độ 36.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.