FANDOM


Mumargi (ムウマージ Mūmāji) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mumargi là dạng tiến hóa của Muma.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.