FANDOM


Muma (ムウマ Mūma) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Mumargi khi tiếp xúc với Đá bóng tối.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.