FANDOM


Mukuhawk (ムクホーク Mukuhōku) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mukuhawk là dạng tiến hóa của Mukubird.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.