FANDOM


Mukubird (ムクバード Mukubādo) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mukubird là dạng tiến hóa của Mukkuru và tiến hóa thành Mukuhawk ở cấp độ 34.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.