Mukkuru (ムックル Mukkuru) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mukkuru tiến hóa thành Mukubird ở cấp độ 14 và sau đó tiến hóa thành Mukuhawk ở cấp độ 34.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.