FANDOM


Muchul (ムチュール Muchūru) là Pokémon song hệ Băng/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 2. Muchul tiến hóa thành Rougela ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.