FANDOM


Morphon (モルフォン Morufon) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Morphon là dạng tiến hóa của Kongpang.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.