FANDOM


Monjara (モンジャラ Monjara) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Mojumbo khi biết Sức Mạnh Nguyên Thủy lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.