Mokoko (モココ Mokoko) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Mokoko là dạng tiến hóa của Meripu và tiến hóa thành Denryu ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.