FANDOM


Mojumbo (モジャンボ Mojanbo) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mojumbo là dạng tiến hóa của Monjara.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.