FANDOM


Mitsuhoney (ミツハニー Mitsuhanī) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Beequeen ở cấp độ 21 nếu là giống cái.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.