FANDOM


Minomucchi (ミノムッチ Minomucchi) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa ở cấp độ 20 thành Minomadam nếu là giống cái và thành Gamale nếu là giống đực.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.