Minomadam (ミノマダム Minomadamu) là Pokémon được giới thiệu trong Thế hệ 4. Minomadam là một trong những dạng tiến hóa của Minomucchi.

Minomadam mang song hệ Côn trùng/Cỏ với Plant Cloak, song hệ Côn trùng/Đất với Sandy Cloak và song hệ Côn trùng/Thép với Trash Cloak.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.