FANDOM


Miniryu (ミニリュウ Miniryū) là Pokémon thuần hệ Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Hakuryu ở cấp độ 30 và sau đó tiến hóa thành Kairyu ở cấp độ 55.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.