FANDOM


Mimirol (ミミロル Mimiroru) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mimirol tiến hóa thành Mimilop khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng