Mimirol (ミミロル Mimiroru) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mimirol tiến hóa thành Mimilop khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.