FANDOM


Mimilop (ミミロップ Mimiroppu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mimilop là dạng tiến hóa của Mimirol.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Mimilop (メガミミロップ Mega Mimiroppu) khi kích hoạt Mimilopnite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon song hệ Thường/Giác đấu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.