FANDOM


Milokaross (ミロカロス Mirokarosu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Milokaross là dạng tiến hóa của Hinbass.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.