FANDOM


Mikaruge (ミカルゲ Mikaruge) là Pokémon song hệ Ma/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mikaruge không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.