FANDOM


Mew (ミュウ Myū)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Mew không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Mô tả

Theo lời kể, Mew sở hữu gen di truyền của mọi loài Pokémon. Nhờ khả năng tàng hình theo ý muốn, thần có thể tiếp cận con người mà không bị chú ý.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/151
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.