FANDOM


Metagross (メタグロス Metagurosu) là Pokémon song hệ Thép/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Metagross là dạng tiến hóa của Metang.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Metagross (メガメタグロス Mega Metagurosu) khi kích hoạt Metagrossnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.