FANDOMMesson (tiếng Nhật: メッソン Messon), tên tiếng Anh là Sobble, là một Pokémon hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ VIII.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.