FANDOM


Meripu (メリープ Merīpu) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Meripu tiến hóa thành Mokoko ở cấp độ 15 và sau đó tiến hóa thành Denryu ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.