FANDOM


Menokurage (メノクラゲ Menokurage) là Pokémon song hệ Nước/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Menokurage tiến hóa thành Dokukurage ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.