FANDOM


Mayuld (マユルド Mayurudo) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Mayuld là một trong những dạng tiến hóa của Kemusso và tiến hóa thành Dokucale ở cấp độ 10.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.