FANDOM


Matadogas (マタドガス Matadogasu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Matadogas là dạng tiến hóa của Dogars.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.