Matadogas (マタドガス Matadogasu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Matadogas là dạng tiến hóa của Dogars.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.