FANDOM


Massuguma (マッスグマ Massuguma) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Massuguma là dạng tiến hóa của Jiguzaguma.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.