FANDOM


Marunoom (マルノーム Marunōmu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Marunoom là dạng tiến hóa của Gokurin.

Hình dáng