FANDOM


Marunoom (マルノーム Marunōmu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Marunoom là dạng tiến hóa của Gokurin.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.