Marumine (マルマイン Marumain) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Marumine là dạng tiến hóa của Biriridama.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.