FANDOM


Marumine (マルマイン Marumain) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Marumine là dạng tiến hóa của Biriridama.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.