FANDOM


Marilli (マリルリ Mariruri) là Pokémon song hệ Nước/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Marilli là dạng tiến hóa của Maril.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.