FANDOM


Manyula (マニューラ Manyūra) là Pokémon song hệ Bóng tối/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Manyula là dạng tiến hóa của Nyula.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.