FANDOM


Mankey (マンキー Mankī) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Mankey tiến hóa thành Okorizaru ở cấp độ 28.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.