FANDOM


Manene (マネネ Manene) là Pokémon song hệ Siêu linh/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Barrierd khi biết Bắt Chước lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.