FANDOM


Manaphy (マナフィ Manafi)Pokémon huyền ảo thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.