FANDOM


Mammoo (マンムー Manmū) là Pokémon song hệ Băng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Mammoo là dạng tiến hóa của Inomoo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.