Maintain (マンタイン Mantain) là Pokémon song hệ Nước/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Maintain là dạng tiến hóa của Mantyke.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.