FANDOM


Magmag (マグマッグ Magumaggu) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Magcargot ở cấp độ 38.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.