FANDOM


Magcargot (マグカルゴ Magukarugo) là Pokémon song hệ Lửa/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 2. Marcargot là dạng tiến hóa của Magmag.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.