FANDOM


Lunatone (ルナトーン Runatōn) là Pokémon song hệ Đá/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Lunatone không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.