FANDOM


Lucky (ラッキー Rakkī) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lucky là dạng tiến hóa của Happiny và tiến hóa thành Happinas khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.