FANDOM


Lucario (ルカリオ Rukario) là Pokémon song hệ Giác đấu/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Lucario là dạng tiến hóa của Riolu.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Lucario (メガルカリオ Mega Rukario) khi kích hoạt Lucarionite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.