FANDOM


Lizardo (リザード Rizādo) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lizardo là dạng tiến hóa của Hitokage và nó bắt đầu tiến hóa thành Lizardon ở cấp độ 36.

Mô tả

Lizardo dùng vuốt sắc nhọn tấn công kẻ thù không khoan nhượng. Khi gặp đối thủ mạnh, chúng càng thêm hăng máu, khiến ngọn lửa ở đuôi hóa màu xanh trắng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/005