FANDOM


Livolt (ライボルト Raiboruto) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 3. Livolt là dạng tiến hóa của Rakurai.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Livolt (メガライボルト Mega Raiboruto) khi kích hoạt Livoltnite.

Mô tả

Livolt có thể được tìm thấy dưới những đám mây tích điện bất tự nhiên. Người ta nói rằng chúng có thể chạy với tốc độ bằng ánh sét. Chúng dùng điện năng để kích thích cơ bắp di chuyển mau lẹ hơn hoặc để làm dịu các cơn đau và đẩy nhanh quá trình hồi phục.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/310
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.