FANDOM


Livolt (ライボルト Raiboruto) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 3. Livolt là dạng tiến hóa của Rakurai. Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Livolt (メガライボルト Mega Raiboruto) khi kích hoạt Livoltnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.