FANDOM


Lisyan (リーシャン Rīshan) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 4. Lisyan tiến hóa thành Chirean khi lên cấp vào ban đêm với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.