FANDOM


Leafia (リーフィア Rīfia) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Leafia là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.